Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5454
Title: އެއީ ޤުދުރަތުގެ ޤާނޫނެވެ
Other Titles: Eee qudhurathuge qaanooneve
Authors: އިބްރާހީމް މަނިކު
Manik, Ibrahim
Issue Date: 1-May-1979
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: ާއިބްރާހީމް މަނިކު. (1979). އެއީ ޤުދުރަތުގެ ޤާނޫނެވެ. ފަތްތޫރަ 2. 37.
Manik, I. (1979). Eee qudhurathuge qaanooneve. Faiythoora 2. 37.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;2
Faiythoora;2
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5454
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eee qudhurathuge qaanooneve.pdfFaiythoora 2126.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.