Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5579
Title: "ބަައިނާޅިހަނޑުލުން ބޮޑުކޭމެއް!"
Other Titles: "Bainaalhi han'dulun bodukeymeh!"
Authors: ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
Sadiq, Abdulla
Issue Date: 1-Aug-1988
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު. (1988). "ބަައިނާޅިހަނޑުލުން ބޮޑުކޭމެއް!". ފަތްތޫރަ 113. 10(5), 36-37
Sadiq, A. (1988). "Bainaalhi han'dulun bodukeymeh!". Faithoora 113. 10(5), 36-37.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;113
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5579
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bainaalhi han'dulun bodukeymeh!.pdfFaiythoora 113. 10(5)193.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.