Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5607
Title: Water management planning : handbook for facilitators
Authors: Ahmed, Zameela
Valencia, Sonyya
Bennet, Karen
ޒަމީލާ އަހުމަދު
ސޮންޔާ ވެލެންސިއާ
ކެރަން ބެނެޓް
Keywords: Water
ފެން
Risk
ނުރައްކާ
Water borne disease
ފެނުގެ ޒަރިއްޔާއިން ޖެހޭ ބަލި
Risk
ނުރައްކާ
Hazard
Rainfall
ވާރޭ ފެން
ރަށް
Island
Water resource
ފެނުގެ ވަސީލަތް
ފެން ފަށަލަ
Ground water lens
Contamination
ތަގައްޔަރުވުން
ލޮނުވުން
Saline
Water quality testing
ފެނުގެ ފެންވަރު ބެލުން
މޫދު ލޮނުން ފެން އުފެއްދުން
Desalinated water
Imported water
ފުޅީގައި ބަންދުކުރި ފެން
ފެންވަރު ރަނގަޅު ފެން
High quality water
Washing hands
އަތް ދޮވުން
Issue Date: 2016
Publisher: Maldives GCC Project
Ministry of Environment and Energy
މޯލްޑިވްސް ޖީސީސީ ޕްރޮޖެކްޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވާރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ
Citation: ޒަމީލާ އަހުމަދު، ސޮންޔާ ވެލެންސިއާ އަދި ކެރަން ބެނެޓް (2016) ވޯޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނިންގް: ހޭންޑްބުކް ފޯރ ފެސިލިޓޭޓާރސް . މާލެ : މޯލްޑިވްސް ޖީސީސީ ޕްރޮޖެކްޓް
Ahmed, Z., Valencia, S. & Bennett, K. (2016) Water management planning: Handbook for facilitators. Male': Maldives GCC Project
Abstract: This handbook has been developed to complement the work done as part of the USAID Enhance Climate Resiliency and Water Security in the Maldives (Maldives GCC) project on Lh. Hinnavaru. The book is designed to be used by community facilitators as a guide to train a core group of leaders from the community to identify and apply effective and achievable management actions in order to improve the safety and quality of water resources and to develop an integrated water resource management plan for the island. The factsheets provided in the manual are to be distributed at the trainings to participants. It is anticipated that the plan developed using this program will serve as a foundation for water management planning in the Maldives for the next 5 years. The plan will be prepared to comply with respective laws and guidelines related to water management in the country.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5607
Appears in Collections:ތިމާވެށި
Environment A


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Water Management Plan Handbook 160531.pdf14.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.