Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5682
Title: އައިދިޔެ ހަނދޭގިރިން
Other Titles: Aidhiye han'dheygirin
Authors: އިބްރީހިމް ޙުސައިން މަނިކު
Manik, Ibrahim Hussain
Issue Date: Oct-1996
Sep-1996
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: .އިބްރީހިމް ޙުސައިން މަނިކު. (1996). އައިދިޔެ ހަނދޭގިރިން. ފަތްތޫރަ 211. 18(7)، 37-41
Manik, I. H. (1996). Aidhiye han'dheygirin. Faiythoora 211. 18(7), 37-41.
.އިބްރީހިމް ޙުސައިން މަނިކު. (1996). އައިދިޔެ ހަނދޭގިރިން. ފަތްތޫރަ 210. 18(6)، 36-40
Manik, I. H. (1996). Aidhiye han'dheygirin. Faiythoora 210. 18(6), 36-40.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;211
Faiythoora;211
ފަތްތޫރަ;210
Faiythoora;211
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5682
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aidhiye handheygirin.pdfFaiythoora 211. 18(7)1.36 MBAdobe PDFView/Open
Aidhiye handheygirin.pdfFaiythoora 210. 18(6)942.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.