Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5848
Title: ޑިމޮކްރަސީގެ އިސްލާމްވަންތަކަން ޙަޤީޤަތެއްތަ! ނުވަތަ ބިލާހެއްތަ ؟
Other Titles: Democracy ge islaamvanthakan h'aqeeqathehtha! nuvatha bilaahehtha?
Authors: Moosa, Ibrahim Rasheedh
އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ
Keywords: ުޑިމޮކްރަސީއާ ބެހޭގޮތުން ބައެއް އިސްލާމީންގެ ރައުޔ
Democracy aai beheygothun baeh islaameenge rauyu
ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ކޮބާ
Democracy akee koba
ްޑިމޮކްރަސީ ތަރައްޤީވަމުން އައިގޮތ
Democaracy tharaqqee vamun ai goiy
އިސްލާމްދީނުގައި ސިޔާދަތު
Islaam dheenugai siyaadhathu
ވެރިކަންކުރުމުގެ އަހްލިއްޔަތު
Verikan kurmuge ahliyyathu
އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ޑިމޮކްރަސީ އަށް ގޮވައިލުން
Islaamee qaumuthakugai democracy ah govailun
ްޑިމޮކްރަސީގެ އާލިއްޔަތުތައ
Democracy ge aaliyyathuthah
ގިނަވަންތަކަން
Pluralism
Issue Date: 12-Aug- 23
Publisher: Aafathis online
އާފަތިސް އޮންލައިން
Citation: https://aafathis.mv/?p=26925 އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ. (2019). ޑިމޮކްރަސީގެ އިސްލާމްވަންތަކަން ޙަޤީޤަތެއްތަ! ނުވަތަ ބިލާހެއްތަ ؟. ނަގާފައިވަނީ
Moosa, I. R. (2019). Democracy ge islaamvanthakan h'aqeeqathehtha! nuvatha bilaahehtha?. Retrieved from https://aafathis.mv/?p=26925
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5848
Appears in Collections:ދީން
Religion


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ޑިމޮކްރަސީ ނިޒާމާ އިސްލާމްދީން.pdf513.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.