Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/622
Title: މާލޭގެ ތޮށި
Other Titles: Male' ge thoshi
Authors: މުޙައްމަދު ދީދީ
Didi, Mohamed
Keywords: Dialogue
Male'
Drama
Thoshi lun
ޑައިލޮގް
މާލެ
ޑްރާމާ
ތޮށިލުން
Issue Date: 1-Jan-1994
1-Feb-1994
1-Mar-1994
1-Apr-1994
1-May-1994
1-Jul-1994
Jun-1994
Publisher: ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiy kuraa Qaumee Majlis
Citation: .މުޙައްމަދު ދީދީ. (1994). މާލޭގެ ތޮށި. ފަތްތޫރަ 178. 15(10)، 17-20
Didi, M. (1994). Male' ge thoshi. Faiythoora 178. 15(10), 17-21.
.މުޙައްމަދު ދީދީ. (1994). މާލޭގެ ތޮށި. ފަތްތޫރަ 179. 15(11)، 13-17
Didi, M. (1994). Male' ge thoshi. Faiythoora 179. 15(11), 13-17.
.މުޙައްމަދު ދީދީ. (1994). މާލޭގެ ތޮށި. ފަތްތޫރަ 180. 15(12)، 28-30
Didi, M. (1994). Male' ge thoshi. Faithoora 180. 15(12), 28-30.
.މުޙައްމަދު ދީދީ. (1994). މާލޭގެ ތޮށި. ފަތްތޫރަ 181. 16(1)، 29-33
Didi, M. (1994). Male' ge thoshi. Faithoora 181. 16(1), 29-33.
.މުޙައްމަދު ދީދީ. (1994). މާލޭގެ ތޮށި. ފަތްތޫރަ 182. 16(2)، 28-30
Didi, M. (1994). Male' ge thoshi. Faiythoora 182. 16(2), 28-30.
.މުޙައްމަދު ދީދީ. (1994). މާލޭގެ ތޮށި. ފަތްތޫރަ 184. 16(4)، 26-29
Didi, M. (1994). Male' ge thoshi. Faiythoora 184. 16(4), 26-29.
.މުޙައްމަދު ދީދީ. (1994). މާލޭގެ ތޮށި. ފަތްތޫރަ 183. 16(3)، 28-30
Didi, M. (1994). Male' ge thoshi. Faiythoora 183. 16(3), 28-30.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;178
Faiythoora;178
ފަތްތޫރަ;179
Faiythoora;179
ފަތްތޫރަ;180
Faiythoora;180
ފަތްތޫރަ;181
Faiythoora;181
ފަތްތޫރަ;182
Faiythoora;182
ފަތްތޫރަ;184
Faiythoora;184
ފަތްތޫރަ;183
Faiythoora;183
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/622
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Male' ge thoshi.pdfFaiythoora 180, 15(12)3.04 MBAdobe PDFView/Open
Male' ge thoshi.pdfFaiythoora 182, 16(2)3.92 MBAdobe PDFView/Open
Male' ge thoshi.pdfFaiythoora 179, 15(11)6.41 MBAdobe PDFView/Open
Male' ge thoshi.pdfFaiythoora 178, 15(10)1.93 MBAdobe PDFView/Open
Male' ge thoshi.pdfFaiythoora 181, 16(1)1.81 MBAdobe PDFView/Open
Male' ge thoshi.pdfFaiythoora 184, 16(4)، 26-29942.01 kBAdobe PDFView/Open
Male' ge thoshiFaiythoora 183. 16(3), 28-30322.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.