Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6302
Title: ޙަޤީޤީ ވާހަކައެއް : އާދަޔާ ޚިލާފް ހުވަފެނެއް
Other Titles: Haqeeqee vaahaka eh : aadhayaa khilaaf huvafeneh
Authors: ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް
Saadhiq, Abdhulla
Issue Date: Jan-1988
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiy kuraa Qaumee Marukazu
Citation: ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް. (1988). ޙަޤީޤީ ވާހަކައެއް : އާދަޔާ ޚިލާފް ހުވަފެނެއް. ފަތްތޫރަ 106. 9(10)، 31-28.
Saadhiq, A. (1988). Haqeeqee vaahaka eh : aadhayaa khilaaf huvafeneh. Faiythoora 106. 9(10), 28-31.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;106
Faiythoora;106
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6302
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Haqeeqee vaahaka eh : aadhayaa khilaaf huvafenehFaiythoora 106. 9(10), 28-311.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.