Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6413
Title: ބަލިމާހާގެ ޝަކުވާ
Other Titles: Balimeehaage shakuvaa
Authors: އާމިނަތު ޢައްބާސް
Abbas, Aminath
Issue Date: 1-Jun-1998
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖިލީސް
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiy Kuraa Qaumee Majlis
Citation: އާމިނަތު ޢައްބާސް. (1998). ބަލިމާހާގެ ޝަކުވާ. ފަތްތޫރަ 231. 20(3)، 47.
Abbas, A. (1998). Balimeehaage shakuvaa. Faiythoora 231. 20(3), 47.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;231
Faiythoora;231
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6413
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bali meehaage shakuvaa.pdfFaiythoora 231, 20(3)166.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.