Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/650
Title: ދިވެހިބަސް
Other Titles: Dhivehi bas
Authors: Hameed, Abdulla
 ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު
Keywords: Dhivehi Language
Mother language
Langauge development
Langauge usage
ދިވެހިބަސް
އަމިއްލަ ބަސް
ބަސް އުފެއްދުން
ބަސް ހެޔޮގޮތުގަ ބެނުން ކުރުން
Issue Date: 1-Aug-1997
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Hameed, A. (1997). Dhivehi bas. Faithoora, 19(5), 3-4.
.ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު. (1997). ދިވެހިބަސް. ފަތްތޫރަ. 19(5), 3-4
Series/Report no.: Faithoora;221
ފަތްތޫރަ;221
URI: http://192.168.1.200:8080/xmlui/handle/123456789/650
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
221_pt1-10112017084141.pdf865.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.