Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6619
Title: އޮޑިތާންކަލޭގެ ފަހަތުން
Other Titles: Odithaankaleyge fahathun
Authors: އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު
Maniku, Ibrahim Hussain
Issue Date: Jul-1997
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
Citation: .އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު. (1997). އޮޑިތާންކަލޭގެ ފަހަތުން. ފަތްތޫރަ 220. 19(4)، 37-41
Maniku, I. H. (1997). Odithaankaleyge fahathun. Faiythoora 220. 19(4), 37-41.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;220
Faiythoora;220
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6619
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Odithaankaleyge fahathun.pdfFaiythoora 220. 19(4)779.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.