Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/679
Title: ދިވެހިބަސް ދިވެހިކުރުން
Other Titles: Dhivehibas Dhivehikurun
Authors: Hameed, Abdullah
ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު
Keywords: Dhivehi Language
Not common terminology
Vocabularyocabulary
ދިވެހިބަސް
އާންމު ނޫންބަސް
ބަސްކޮށާރު
Issue Date: 1-Apr-1997
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Hameed A. (2009) Dhivehibas Dhivehikurun. Faithoora, 19(1), 3-4.
.ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު. (2006). ދިވެހިބަސް ދިވެހިކުރުން. ފަތްތޫރަ. 219(1), 3-4
Series/Report no.: Faithoora;217
ފަތްތޫރަ : 217
URI: http://192.168.1.200:8080/xmlui/handle/123456789/679
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
217_pt1-10112017085046.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.