Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6958
Title: ޤައުމުތައް ތަރައްޤީކުރުން
Other Titles: Qaumuthah tharaqqee kurun
Authors: މުޙައްމަދު ވަހީދު ޙަސަން
Waheed Hassan, Mohamed
Issue Date: 1-Dec-1981
Jan-1982
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehibahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: މުޙައްމަދު ވަހީދު ޙަސަން. (1981). ޤައުމުތަައް ތަރައްްޤީކުރުން. ފަތްތޫރަ 33. 3(9)، 14-18
Hassan, M. W. (1981). Qaumuthah tharaqqee kurun. Faiythoora 33. 3(9), 14-18.
.މުޙައްމަދު ވަހީދު ޙަސަން. (1982). ޤައުމުތައް ތަރައްޤީކުރުން. ފަތްތޫރަ 34. 3(10)، 13-21
Hassan, M. W. (1982). Qaumuthah tharaqqee kurun. Faiythoora 34. 3(10), 13-21.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;33
Faiythoora;33
ފަތްތޫރަ;34
Faiythoora;34
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/6958
Appears in Collections:ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދު
Commerce A


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
qaumuthah tharaggee kurun.pdfFaiythoora 33. 3(9)4.96 MBAdobe PDFView/Open
Qaumuthah tharaqqee kurun.pdfFaiythoora 34, 3(10)5.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.