Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/726
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRasheedh, Fathuhulla Ahmed-
dc.contributor.authorފަތުޙުﷲ އަޙްމަދު ރަޝީދު-
dc.date.accessioned2017-11-28T04:07:42Z-
dc.date.available2017-11-28T04:07:42Z-
dc.date.issued2014-07-01-
dc.identifier.citationRasheedh, F. A. (2014). Fonifoni dhivehibas. Jamaa'thuge khabaru, 428, 12-14en_US
dc.identifier.citationފަތުޙުﷲ އަޙްމަދު ރަޝީދު. (2014). ފޮނިފޮނި ދިވެހިބަސް. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު. 428, 12-14.-
dc.identifier.urisaruna.mnu.edu.mv/jspui/xmlui/handle/123456789/726-
dc.publisherNational institute of educationen_US
dc.publisherނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން-
dc.relation.ispartofseriesJamaa'thuge khabaru;428-
dc.relation.ispartofseriesޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު;428-
dc.subjectWritingsen_US
dc.subjectލިޔުންތެރިކަންen_US
dc.subjectLiteratureen_US
dc.subjectއަދަބިއްޔާތުen_US
dc.subjectDhivehi languageen_US
dc.subjectދިވެހި ބަސްen_US
dc.subjectTeachingen_US
dc.subjectއުނގަންނައި ދިނުންen_US
dc.subjectTelecommunicationen_US
dc.subjectމުވާޞަލާތީ އާލާތްތައްen_US
dc.subjectDigital booksen_US
dc.subjectޑިޖިޓަލް ފޮތްen_US
dc.subjectDhivehi cartoonen_US
dc.subjectދިވެހި ކާޓޫނުen_US
dc.subjectDhivehi cultureen_US
dc.subjectދިވެހި ޘަޤާފަތްen_US
dc.subjectDhivehi applicationen_US
dc.subjectދިވެހި އެޕްލިކޭޝަންen_US
dc.subjectTechnologyen_US
dc.titleފޮނިފޮނި ދިވެހިބަސްen_US
dc.title.alternativeFonifoni dhivehibasen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-14.pdf128.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.