Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/734
Title: ކުލާސް ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް މުދައްރިސުންނަށް ކުރެއްވިދާނެ ބައެއްކަންތައްތައް
Other Titles: Class control kurumah mudharrisunnah kurevvidhaane baeh kanthathah
Authors: Zahir, Adam
އާދަމް ޒާހިރު
Keywords: Writings
ލިޔުންތެރިކަން
Controlling a class
ކުލާސް ކޮންޓްރޯލުކުރުން
Teaching
ކިޔަވައިދިނުން
Teachers
މުދައްރިސުން
Pupils
ދަރިވަރުން
Things that can be done
ކުރެވިދާނެ ކަންކަން
Issue Date: 1-Mar-2014
Publisher: National Institute of Education
ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Citation: Zahir, A. (2014). Class control kurumah mudharrisunnah kurevvidhaane baeh kanthathah. Jamaa'thuge khabaru, 424, 18-20
.އާދަމް ޒާހިރު. (2014). ކުލާސް ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް މުދައްރިސުންނަށް ކުރެއްވިދާނެ ބައެއްކަންތައްތައް. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު. 424, 18-20
Series/Report no.: Jamaa'thuge khabaru;424
ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު;424
URI: http://192.168.1.200:8080/xmlui/handle/123456789/734
Appears in Collections:ތަޢުލީމް
Education


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-20.pdf160.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.