Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/749
Title: ދިވެހިބަސް ހަރުދަނާ ކުރުމުގައި ލިޔުންތެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
Other Titles: Dhivehibas harudhanaa kurumugai liyuntherinnge masoolihyathu
Authors: Hameedh, Mohamed Iaadh
މުޙައްމަދު އިޔާދު ޙަމީދު
Keywords: Dhivehi Language
Mother tongue
Language develop
Writers responsibility
Dhivehi Language writing
Motivating children
Developing language
ދިވެހި ބަސް
މާދަރީ ބަސް
ބަސް ކުރިއެރުން
ލިޔުންތެރިންގެ ޒިންމާ
ދިވެހި ބަހުގެ ލިޔުންތައް
ކުޑަކުދީން ޝައުޤްވެރިކުރުވުން
ބަސް ހަރުދަނާކުރުން
Issue Date: 1-Jan-2001
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Hameedh, M. I. (2001). Dhivehibas harudhanaa kurumugai liyuntherinnge maoolihyathu. Faithoora, 22(10), 45-48.
.މުޙައްމަދު އިޔާދު ޙަމީދު. (2001). ދިވެހިބަސް ހަރުދަނާ ކުރުމުގައި ލިޔުންތެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު. ފަތްތޫރަ. 22(10), 45-48
Series/Report no.: Faithoora;262
ފަތްތޫރަ;262
URI: http://192.168.1.200:8080/xmlui/handle/123456789/749
Appears in Collections:މަޒުމޫނު
Essays


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262 45 -49.pdf2.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.