Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/784
Title: އިނގިރޭސި ބަހަށް ދެވިފައިވާ މަގާމު ގެއްލިދާނެތަ؟
In'gireysi bahah dhevifaivaa magaamu gellidhaanetha?
Authors: އަންވަރު އިބްރާހީމް
Ibrahim, Anwar
Issue Date: 1-Jan-2015
Publisher: ޗާޕްނުކުރާ ލިޔުމެއް
Unpublished manuscript
Citation: .(އަންވަރު އިބްރާހީމް. (2015). އިނގިރޭސި ބަހަށް ދެވިފައިވާ މަގާމު ގެއްލިދާނެތަ؟. (ޗާޕްނުކުރާ ލިޔުމެއް
Ibrahim, A. (2015). In'gireysi bahah dhevifaivaa magaamu gellidhaanetha?. (Unpublished manuscript).
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/784
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.