Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8573
Title: ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ނަން ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އަށް ބަދަލުކޮށްފި
Other Titles: Faculty of Islamic Studies ge nan Faculty of Shariah and Law ah badhalukoffi
Issue Date: Oct-2020
Publisher: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
Dhivehi raajjeyge Qaumee University
Citation: ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ނަން ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އަށް ބަދަލުކޮށްފި. ( 2020) .ޔުނިވަރސިޓީ ދުވެލި. އޮކްޓޯބަރ 2020 .1
Faculty of Islamic Studies ge nan Faculty of Shariah and Law ah badhalukoffi. (2020). University dhuveli. October 2020.1
Series/Report no.: ޔުނިވަރސިޓީ ދުވެލި;އޮކްޓޯބަރ .1
University dhuveli;October.1
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8573
Appears in Collections:Number 1, October 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
faculty of islamic studies ge nan.pdfOctober 2020.1382.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.