Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8578
Title: ރިސާރޗް ގްރާންޓް ޕްރޮޕޯސަލް ލިޔާނެގޮތުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
Other Titles: Research graant proposal liyaane goithuge seshaneh kuriah gengosfi
Issue Date: Oct-2020
Publisher: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
Dhivehi raajjeyge Qaumee University
Citation: ރިސާރޗް ގްރާންޓް ޕްރޮޕޯސަލް ލިޔާނެގޮތުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި. ( 2020) .ޔުނިވަރސިޓީ ދުވެލި. އޮކްޓޯބަރ 2020 .1
Research graant proposal liyaane goithuge seshaneh kuriah gengosfi. October 2020.1
Series/Report no.: ޔުނިވަރސިޓީ ދުވެލި;އޮކްޓޯބަރ .1
University dhuveli;October.1
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/8578
Appears in Collections:Number 1, October 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
research grant proposal.pdfOctober 2020.1638.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.