Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/865
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorShareef, Mohamed-
dc.contributor.authorމުޙައްމަދު ޝަރީފް-
dc.date.accessioned2018-03-12T13:27:23Z-
dc.date.available2018-03-12T13:27:23Z-
dc.date.issued2011-11-01-
dc.identifier.citationShareef, M. (2011). 25 aharuge kurierumaai dhimaavi gonjehunthakaai eyge sababuthah (1985 - 2010) : Th atholhu madharusaa. Male', Maldives College of Higher Education.en_US
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/865-
dc.description.abstractމިއީ ވޭތުވެދިޔަ 25 އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް، ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުމާއި، ކުރިއެރުން ލިބިފައިވާ ގޮތްތަކާއި، ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި އޭގެ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރި ދިރާސާއެކެވެ. މި ދިރާސާގައި ތަފާތު ތިންދާއިރާއަކުން ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާއި އޭގެ ސަބަބުތަކަށް ބަލާލެވިފައި ވާނެއެވެ. އތިން ދާއިރާއަކީ އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ދިނުމާއި މެނޭޖުމެންޓާއި ޢުމުރާނިއްޔަތެވެ. މި ދިރާސާއިން ދެއްކި ގޮތުގައި، އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުން ކާމިޔާބުވުމުގެ ސިއްރަކީ، މަޤްޞަދެއް އޮތުމާއި، އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތައް ލިބުމާއި، ކަމަށް ޤާބިލް މުދައްރިސުން ލިބުމެވެ. މެނޭޖުމެންޓުގެ ތަރައްޤީގެ ސިއްރަކީ މެނޭޖުމެންޓުގެ އެއް ތިއަރީ ކަމަށްވާ، ނާޒިރުގެ ލީޑަރޝިޕެވެ. މިގޮތުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ދެއްވި އަހައްމިއްޔަތާއި، އިދާރީ ގޮތުން ގެންނެވި ހެޔޮ ބަދަލުތަކެވެ. އަދި ޓީމް ވާރކުގެ ގޮތުގައި މަދަރުސާގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން މެނޭޖުމެންޓާއި ގުޅިގެން އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގައި، މަސައްކަތްކުރިކަމީ، އަރުތަ ލިބިގެންދިއުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިއްރުކަން މި ދިރާސާއިން ދައްކައެވެ. ޢިމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ނަޒަރު ހިންގައިލާއިރު، ފަސް ކިލާސް ރޫމުގެ ޤިމާރާތަކުން ފެށުނު ތ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި އުނގަންނައި ދިނުމަށްޓަކައި، އިތުރު އެގާރަ ކިލާސް ރޫމާއި، ސްޕަވައިޒާރސް ރޫމާއި ސްޓާފް ރޫމެއްގެ އިތުރުން، ސައިންސް ލެބަކާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބަކާއި ލައިބްރަރީއެއް ބިނާކުރެވިފައި ވެއެވެ. މިއީ ޢިމްރާނީ ގޮތުން މަދަރުސާއަށް ލިބިގެންދިޔަ ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެވެ. މިކަމުގެ ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި، މަދަރުސާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވަކިން ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ބެލެނިވެރިންގެ މަތިވެރި ޤުރުބާނީ ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.en_US
dc.publisherފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް، މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންen_US
dc.publisherFaculty of Arts, Maldives College of Higher Education-
dc.subjectކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު މަދަރުސާen_US
dc.subjectދިމާވި ގޮންޖެހުންތައްen_US
dc.subjectހޯދި ކާމިޔާބީen_US
dc.subjectލީޑަރޝިޕްen_US
dc.subjectތ. އަތޮޅު މަދަރުސާen_US
dc.subjectމުދައްރިސުންގެ ޤުރުބާނީen_US
dc.subjectkolhumadulu atoll school-
dc.subjectschool development-
dc.subjectdedication of management-
dc.subjectparent motivation-
dc.title25 އަހަރުގެ ކުރިއެރުމާއި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި އޭގެ ސަބަބުތައް (2010-1985) : ތ. އަތޮޅުމަދަރުސާen_US
dc.title.alternative25 aharuge kurierumaai dhimaavi gonjehunthakaai eyge sababuthah (1985 - 2010) : Th atholhu madharusaa.en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:އެމް. އެން. ޔޫގެ ދަސްވެނީންގެ ޑިޒަރޓޭޝަންތައް
MNU Dissertations


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mohamed Shareef.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.