Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/907
Title: ރަށްވެހި މާލެ، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ދާއިރާ
Other Titles: Rahvehi Male', Maaley municipulteege dhauru
Authors: Ibrahim, Adam Naseer
އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް
Keywords: Male' Municipality
Municipality presidents
Male'
formation of Male' Municipality
history of Male'
administrative management of Municipality
services offered by municipality
rules and regulations of Male Municipality
survey charts
road construction
waste management
Thilafushi
Male' Housing project
Sinamale
land registration
migration control
dignitaries visited Maldives
construction of buildings
housing in Male'
population
މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ
މުނިސިޕަލްޓީގެ ރައީސުން
މާލެ
މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ އުފެއްދުން
މާލޭގެ ތާރީޚް
މުނިސިޕަލްޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން
މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚިދުމަތްތައް
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު
ރަށްރަށް ސަރވޭކޮށް ޗާރޓް ކުރެހުން
މަގުހެދުން
ކުނި ނައްތާލުން
ސިނަމާލެ
ބިން އަދި އިިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުން
ރާއްޖެތެރޭމީހުން މާލޭގައި ރަޖިސްޓަރީވުން
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި އިއްޒަތްތެރިން
އިމާރާތް ކުރުން
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުން
އާބާދީ އިތުރުވުން
އުފުލި
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުން
ރިހި ފަންސަވީސް
ތަޢުލީމީ ހާލަތު
ވެލި މަގު
މަގުގައި ގައުއެތުރުން
Issue Date: 1-Jan-2006
Publisher: Unpublished manuscript
ޗާޕް ނުކުރާ ފޮތެއް
Citation: Ibrahim, A. N. (2006). Rahvehi Male', Maaley municipulteege dhauru. (Unpublished manuscript)
އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް. (2006). ރަށްވެހި މާލެ، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ދާއިރާ. (ޗާޕް ނުކުރާ ފޮތެއް)
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/907
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhuveli 13_Municipalty - Adam Naseer.pdf113.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.