Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/911
Title: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސިފައިންނާއި މުހާތަބުކުރައްވާ އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހީމް ދެއްވި ތަޤްރީރު.
Other Titles: 2015 vana aharuge nasruge dhuvahuge munaasabathugai sifainnaai muhaathabukurahvaa Adam Naseer Ibrahim dhehvi thagureeru.
Authors: Ibrahim, Adam Naseer
އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް
Keywords: ނަސްރުގެ ދުވަސް
ޝަހީދުން
ނޮވެމްބަރު 3
މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު
މިނިވަންކަން
އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
ހޮޅީން
ދޮން ބަންޑާރައިން
ބޮޑުތަކުރުފާނު
ޕޯޗްގީޒުން
ޢަލިރަސްގެފާނު
ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް
ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު
އަމިއްލަވަންތަކަން
ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ނުފޫޒް
ޤައުމީ ލޯބި
ހޭރިޔާކުރުން
Issue Date: 3-Nov-2016
Citation: Ibrahim, A. N. (2016). 2015 vana aharuge nasruge dhuvahuge munaasabathugai sifainnaai muhaathabukurahvaa Adam Naseer Ibrahim dhehvi thagureeru. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=ZAR8gonglcY.
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/911
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް ފޮޓޯއިން
Maldivian History in pictures P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nasruge Dhuvahu Dhivehi Sifainnaa Muhaathabukurevun -ADAM NASEERU SPEECH - YouTube (360p).mp4ތަޤުރީރު73.47 MBUnknownView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.