Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9117
Title: ވޭނާ ރިހުން ދިން އެ ފަތިސް ގެއްލުނީއެވެ
Other Titles: Veynaa rihun dhin e fathis gellunee eve
Authors: އާދަމް ޒާހިރު
Zahir, Adam
Issue Date: May-2015
Publisher: ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
National Institute of Education
Citation: އާދަމް ޒާހިރު. (2015). ވޭނާ ރިހުން ދިން އެ ފަތިސް ގެއްލުނީއެވެ. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު 438. 27-28
Zahir, M. (2015). Veynaa rihun dhin e fathis gellunee eve. Jamaa'athuge khabaru 438. 27-28.
Series/Report no.: ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު;438
Jamaa'thuge khabaru;438
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/9117
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veynaa rihun dhin e fathis gellunee eve.pdfJamaa'thuge khabaru 438123.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.