Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/916
Title: ލިޔުންތަކުގައި ކުށްމަދުކުރުން
Other Titles: Liyunnthakuge kuhmadhukurun
Authors: Hameedh, Abdulla
އަބުދުﷲ ޙަމީދު
Keywords: Writings
ލިޔުންތައް
Dhivehi Language research
ދިވެހި ބަހުގެ ދިރާސާތައް
Dhivehi degree course
ދިވެހިބަހުގެ ޑިގްރީ ކޯސް
Mother tongue
މާދަރީ ބަސް
Dhivehi Language
ދިވެހިބަސް
Grammar
ބަހުގެ ޤަވައިދު
Issue Date: 1-Aug-2001
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Hameed, A.(2001). Liyunnthakuge kuhmadhukurun. Faiythoora 269, 23(5), 3-4.
އަބުދުﷲ ޙަމީދު. (2001). ލިޔުންތަކުގައި ކުށްމަދުކުރުން. ފަތްތޫރަ 269, 23(5)، 3-4.
Series/Report no.: Faiythoora;269
ފަތްތޫރަ;269
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/xmlui/handle/123456789/916
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liyunnthakuge kuhmadhukurun.pdfFaiythoora 269, 23(5)785.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.