Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/933
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSaada, Aminath-
dc.contributor.authorއާމިނަތު ސަޢާދާ-
dc.date.accessioned2018-03-15T14:18:45Z-
dc.date.available2018-03-15T14:18:45Z-
dc.date.issued2013-11-01-
dc.identifier.citationSaada, A. (2013). Umurun 7 aharuge dhivehi kudakudhin, dhivehi bahaai ingireysibas mashuni kohgen vaahakadhahkaa iru eficseyshan beynunkuranee kihineh?. Male', Maldives National University.en_US
dc.identifier.citationއާމިނަތު ސަޢާދާ. (2013). އުމުރުން 7 އަހަރުގެ ދިވެހި ކުޑަކުދިން، ދިވެހިބަހާއި އިނގެރޭސިބަސް މަސްހުނި ކޮއްގެން ވާހަކަދައްކާ އިރު އެފިކްސޭޝަން ބޭނުން ކުރަނީ ކިހިނެތް؟. މާލެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ.-
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/933-
dc.description.abstractބަސް މަސްހުނި ކުރުމަކީ މި ޒަމާނުގައި ވަރަށް އާއްމު ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮއް ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ކުޑަ، އަދި މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގައުމުތަކުގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިނގަމުންދާ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން މި ދިރާސާއަކީ އުމުރުން 7 އަހަރުގެ ދިވެހި ކުޑަކުދިން، ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސިބަސް މަސްހުނި ކޮއްގެން ވާހަކަ ދައްކާ އިރު އެފިކްސޭޝަންގެ އުސޫލުތައް ގެންގުޅޭ ގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ދިރާސާއެކެވެ. މި ދިރާސާ ކުރުމަށްޓަކައި މާލޭގެ 4 ސުކޫލެއްގައި ގުރޭޑް 1 ގައި ކިޔަވާ، އުމުރުން 7 އަހަރުގެ 2 އަންހެން ކުދިންނާއި 2 ފިރެހެން ކުދިން ބައިވެރި ކުރެވުނެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ ކުއްޖެއް ބޭނުންކޮއްގެން 3 ރެކޯޑިން ހެދުނެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ ކުއްޖަކު ލައްވައި ވާހަކައެއް ކިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން، މެތޮޑޮލޮޖީގައިވާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައުޟޫތަކުގެ ތެރެއިން 2 މައުޟޫއަކަށް ވާހަކަ ދައްކުވާފައި ވާނެއެވެ. ކުރެވުނު ދިރާސާއިން ހާމަވި ގޮތުގައި ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސިބަސް މަސްހުނި ކުރުމުގައި އެފިކްސޭޝަން ބޭނުން ކުރުމުގައި ވަކި ހަމަތަކެއް، ދިރާސާގެ ބައިވެރިން ބޭނުން ކޮށްފައި ވެއެވެ. މި ގޮތުން އެއްމެ ގިނައިން ބޭނުން ކޮށްފައިވާ އުސޫލަކީ ނުވަތަ ގޮތަކީ އިނގިރޭސިބަހުގެ ލަފުޒާއެކު ދިވެހިބަހުގެ ސަފިކްސް ބޭނުން ކުރުމެވެ. ދެން އެންމެ ގިނައިން ބޭނުން ކޮއްފައި ހުރީ ދިވެހިބަހުގެ ލަފުޒާއެކު އިނގިރޭސިބަހުގެ ސަފިކްސްއެވެ. މި ދެ ގޮތް ނުވަތަ އުސޫލުތައް ބޭނުން ކޮށްފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ނަމާއި ކަމާއި އެކުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައިވެރިން ބޭނުން ކޮއްފައިވާ ތިންވަނަ ގޮތްކަމުގައިވާ ލަފުޒުގެ ފަހަތަށް ދިވެހި ސަފިކްސް އަދި އިނގިރޭސި ސަފިކްސް، މި ގޮތަށް ބަސް މަސްހުނި ކޮއްފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ނަމުގެ ފަހަތަށެވެ. މި ދިރާސާއިން ފާހަގަ ކުރެވުނު އެއްމެ މުހިންމު ކަމަކީ، މި ދިރާސާގެ ބައިވެރިން ބަސް މަސްހުނި ކުރުމުގައި ބޭނުން ކޮއްފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ސަފިކްސް ކަމެވެ. އެފިކްސޭޝަންގެ ތެރެއިން ޕްރިފިކްސް، އިންފިކްސް އަދި ސަރކަމްފިކްސް، އެއްވެސް ވަރަކަށް ބައިވެރިން ބޭނުން ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.en_US
dc.publisherFaculty of Arts, Maldives National Universityen_US
dc.publisherފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ-
dc.subjectއިނގެރޭސިބަސްen_US
dc.subjectއިނގެރޭސިބަސް މަސްހުނި ކޮއްގެން ވާހަކަދެއްކުންen_US
dc.subjectދިވެހިބަސްen_US
dc.subjectއެފިކްސޭޝަންen_US
dc.subjectއިނގިރޭސިބަހުގެ ލަފުޒާއެކު ދިވެހިބަހުގެ ސަފިކްސް ބޭނުން ކުރުންen_US
dc.subjectދިވެހި ސަފިކްސްen_US
dc.subjectއިނގިރޭސި ސަފިކްސްen_US
dc.subjectޕްރިފިކްސްen_US
dc.subjectސަރކަމްފިކްސްen_US
dc.subjectއިންފިކްސްen_US
dc.subjectބަސް މަސްހުނި ކުރުންen_US
dc.titleއުމުރުން 7 އަހަރުގެ ދިވެހި ކުޑަކުދިން، ދިވެހިބަހާއި އިނގެރޭސިބަސް މަސްހުނި ކޮއްގެން ވާހަކަދައްކާ އިރު އެފިކްސޭޝަން ބޭނުން ކުރަނީ ކިހިނެތް؟en_US
dc.title.alternativeUmurun 7 aharuge dhivehi kudakudhin, dhivehi bahaai ingireysibas mashuni kohgen vaahakadhahkaa iru eficseyshan beynunkuranee kihineh?en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:އެމް. އެން. ޔޫގެ ދަސްވެނީންގެ ޑިޒަރޓޭޝަންތައް
MNU Dissertations


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aminath Saada.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.