Browsing by Author މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
1984-12-101979 އިން 1983 އަށް މަސްވެރިންނާ ދޯނި ފަހަރުގެ އަދަދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1984-12-101983 ޑިސެމްބަރ ގައި ހުރި ދޯނި ފަހަރުގެ އަދަދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1998-12-101997 ޑިސެމަބަރ ގައި ހުރި ދޯނިފަހަރުގެ އަދަދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1984-12-10ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި ޢާއްމުކޮށް އެން އަރާ ތަންތަނާއި، މަސްވެރިކަން ކުރާ މައިފުއްޓަރާއި ކަނޑުއޮޅިތައްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1984-12-10އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވުނު ބަރުދަނާއި އަގުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1984-12-10މަހަށް ފުރި އަދަދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1998-12-10(މަހަށްފުރި އަދަދު (1000 އިންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1984-12-10ްމަސް ބޭނޭ / ހިފޭ ޖުމްލަ - ބޭނޭ / ހިފޭ ބާވަތުނމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1984-12-10މަސް ބޭނޭ / ހިފޭ ޖުމްލަ - ދޯނީގެ ބާވަތުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1998-12-10(މަސް ބޭނޭ / ހިފޭޖުމްލަ - ބޭނޭ / ހިފޭބާވަތުން ( 1000 މެޓްރިކްޓަނުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1998-12-10(މަސް ބޭނޭ / ހިފޭޖުމްލަ - ދޯނީގެ ބާވަތުން ( 1000 މެޓްރިކްޓަނުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1998-12-10މަސްބޭނުން ކުރެވުނު ގޮތާއި އެކްސްޕޯޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1984-12-10މަސްވެރިންނަށް ދޭ އަގު : 1983ގެ އަގުތައްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1998-12-10މަސްވެރިންނަށްދޭ އަގު - 1997މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1998-12-10މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު 1997މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1981-12-10ދިވެހި އަންހެނުންނާއި މަސްވެރިކަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1998-12-10ތެލުގެ އަގުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1984-12-10ޑީސަލްގެ އަގުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries