Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5725
Title: 1983 ޑިސެމްބަރ ގައި ހުރި ދޯނި ފަހަރުގެ އަދަދު
Other Titles: 1983 December gai huri dhoani faharuge adhadhu
Number of fishing units in December 1983
Authors: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
Ministry of Fisheries
Keywords: އަތޮޅު
މަސްވެރިންގެ އަދަދު
އިންޖީންލި މަސްދޯނި
ރިޔާ ނެގި މަސް ދޯނި
ވަދު ދޯނި
Atoll
Fishermen
Mechanical fishing boat
Sailing fishing boat
Issue Date: 10-Dec-1984
Publisher: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
Ministry of Fisheries
Citation: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް. (1984). 1983 ޑިސެމްބަރ ގައި ހުރި ދޯނި ފަހަރުގެ އަދަދު. ރަސްއައިން 4. 186
Ministry of Fisheries. (1984). Number of fishing units in December 1983. Rasain 4. 186.
Series/Report no.: ރަސްއައިން;4
Rasain;4
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5725
Appears in Collections:މަސްވެރިކަން
Fisheries


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1983 December gai huri dhoani faharuge adhadhu.pdf371.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.