Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10217
Title: ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު އުވައިލުމުގެ ގަވާއިދު
Other Titles: Human Rights Commission of the Maldives ah hushahelhey massalathakugai qaanoonee vakeelaku a’yyanu kurumaa behey gavaaidhu uvaalumuge gavaaidhu
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 4-May-2021
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2021). ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު އުވައިލުމުގެ ގަވާއިދު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް, 50 (131). 1
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2021). Human Rights Commission of the Maldives ah hushahelhey massalathakugai qaanoonee vakeelaku a’yyanu kurumaa behey gavaaidhu uvaalumuge gavaaidhu. Dhivehi saruraakuge gazette, 50 (131). 1.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކަަރުގެ ގެޒެޓް;
Dhivehi sarukaaruge gazette;
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10217
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.