Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10324
Title: Teaching in freedom, empowering teachers
Authors: National Institute of Education
ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އެޑިއުކޭޝަން
Issue Date: Oct-2017
Publisher: National Institute of Education
ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އެޑިއުކޭޝަން
Citation: Teaching in freedom, empowering teachers. (2017). Jamaa'thuge Khabaru 467. 28-29.
.ޓީޗިންގް އިން ފްރީޑޮމް، އެމްޕަވަރރިންގް ޓީޗަރސް. 2017. (2017). ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު 467. 28-29
Series/Report no.: Jamaa'thuge Khabaru;467
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10324
Appears in Collections:ތަޢުލީމް
Education


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teaching in freedom, empowering teachers.pdfJamaa'thuge Khabaru 467250.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.