Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10347
Title: ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
Other Titles: Qaanoonu numbaru 2/2006 (Dhivehi Raajjeyge maalee sekiuriteezaai behey qaanoonu) ah 2 vana is'laah'u genaumu ge qaanoonu
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 23-Dec-2020
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2020). ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 30/2020. 49(270)، 1-12
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2020). Qaanoonu numbaru 2/2006 (Dhivehi Raajjeyge maalee sekiuriteezaai behey qaanoonu) ah 2 vana is'laah'u genaumu ge qaanoonu. Dhivehi sarukaaru ge gazette 30/2020. 49(270), 1-12.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;30/2020
Dhivehi sarukaaru ge gazette;30/2020
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10347
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Qaanoonu numbaru 2 2006 (Dhivehi Raajjeyge maalee sekiuriteezaai behey qaanoonu) ah 2 vana is'laah'u genaumu ge qaanoonu.pdfDhivehi sarukaaru ge gazette 30/2020, 49(270)580.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.