Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10413
Title: ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2021 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
Other Titles: Qaanoonu numbaru 1/2021 : qaanoonu numbaru 10/2010 (local council thaku ge inthikhaabu ge qaanoonu) ah 5 vana islaah'u genaumu ge qaanoonu
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 17-Mar-2020
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2020). ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2021 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް. 49(48)، 1-3
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2020). Qaanoonu numbaru 1/2021 : qaanoonu numbaru 10/2010 (local council thaku ge inthikhaabu ge qaanoonu) ah 5 vana islaah'u genaumu ge qaanoonu. Dhivehi Saruraakuge Gazette. 49(48), 1-3.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;
Dhivehi Sarukaaruge Gazette;
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10413
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Qaanoonu numbaru 1/2021 : qaanoonu numbaru 10/2010 (local council thaku ge inthikhaabu ge qaanoonu) ah 5 vana islaah'u genaumu ge qaanoonuDhivehi Saruraakuge Gazette, 49 (48)458.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.