Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10446
Title: އިއްޔެ ހިނގައްޖެއެވެ. މިއަދު މިދަނީއެވެ. މާދަމާ...؟؟؟؟
Other Titles: Iyye hi'ngajje eve. Miadhu midhanee eve. Maadhamaa…????
Authors: ޙަސަން ޒަހީން
Zaheen, Hassan
Issue Date: Jul-2017
Publisher: ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
National Institute of Education
Citation: .ޙަސަން ޒަހީން. (2017). އިއްޔެ ހިނގައްޖެއެވެ. މިއަދު މިދަނީއެވެ. މާދަމާ...؟؟؟؟. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު 464. 17-18
Zaheen, H. (2017). Iyye hi'ngajje eve. Miadhu midhanee eve. Maadhamaa…????. Jamaa'thuge Khabaru 464. 17-18.
Series/Report no.: ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު;464
Jamaa'thuge Khabaru;464
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10446
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iyye hi'ngajje eve. Miadhu midhanee eve. Maadhamaa.pdfJamaa'thuge Khabaru 464117.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.