Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10614
Title: ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓުގެ ޤާނޫނު
Other Titles: Dhivehi red crescent ge qaanoonu
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 7-May-2009
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2009). ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓުގެ ޤާނޫނު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް. 38 (25). 1-7
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2009). Dhivehi red crescent ge qaanoonu. Dhivehi saruraakuge gazette, 38 (25). 1-7.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;
Dhivehi sarukaaruge gazette;
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10614
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓުގެ ޤާނޫނު.pdfDhivehi sarukaaruge gazette. 38 (25)100.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.