Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10670
Title: ުޤާާނޫނު ނަންބަރު: 71/78 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު : ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
Other Titles: Qaanoonu nannbaru 78/71 (Dhivehiraajjeyge airpot thkun raajjein beyrah furaa passengerunge athun airport service charge negumaa behey qaanoonu) ah 10 vana is'laah'u genaumuge qaanoonu : raeesuljumhooriyya aai raeesuljumhooriyyage naibuge musaara aai ehenihen i'naayaiy thakaa behey qaanoonu
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 10-Nov-2009
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2009). ުޤާާނޫނު ނަންބަރު: 71/78 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު : ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް. 38 (68). 2-6.
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2009). Qaanoonu nannbaru 78/71 (Dhivehiraajjeyge airpot thkun raajjein beyrah furaa passengerunge athun airport service charge negumaa behey qaanoonu) ah 10 vana is'laah'u genaumuge qaanoonu : raeesuljumhooriyya aai raeesuljumhooriyyage naibuge musaara aai ehenihen i'naayaiy thakaa behey qaanoonu. 38 (68). 2-6.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;78/71
Dhivehi sarukaaruge gazette;78/71
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10670
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.