Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10708
Title: ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު
Other Titles: Dhivehiraajjeygai tourist guesthouse hingumaa behey gavaaidhu
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 20-Dec-2009
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2009). ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް, 38 (83). 1-35
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2009). Dhivehiraajjeygai tourist guesthouse hingumaa behey gavaaidhu. Dhivehi Saruraakuge Gazette, 38 (83). 1-35.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;
Dhivehi Sarukaaruge Gazette;
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10708
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhivehiraajjeygai tourist guesthouse hingumaa behey gavaaidhu.pdfDhivehi Saruraakuge Gazette, 38 (83427.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.