Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10804
Title: ގަވާއިދު ނަންބަރު: 154-އާރ/2019 : ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު
Other Titles: Gavaaidhu numbaru: 154-R/2019 : broadcast kurumuge gavaaidhu
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 29-Jan-2019
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2019). ގަވާއިދު ނަންބަރު: 154-އާރ/2019 : ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް. 48(158)، 1-51.
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2019). Gavaaidhu numbaru: 154-R/2019 : broadcast kurumuge gavaaidhu. Dhivehi Sarukaaruge Gazette. 48(158), 1-51.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;
Dhivehi Sarukaaruge Gazette;
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10804
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gavaaidhu numbaru: 154-R/2019 : broadcast kurumuge gavaaidhuDhivehi Sarukaaruge Gazette. 48(158)1.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.