Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10880
Title: ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ.ތަކަންދޫ
Other Titles: Rashaa gulhifaivaa kan’dugai nuvatha rashugai nuvatha falhugai nuvatha rashuge aanmu thanthanugai film nagan hudhdha dhinumaai fee negumaa behey gavaaidhu – HA. Thakandhoo
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 23-Apr-2013
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2013). ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ.ތަކަންދޫ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް, 42 (71). 1-5
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2013). Rashaa gulhifaivaa kan’dugai nuvatha rashugai nuvatha falhugai nuvatha rashuge aanmu thanthanugai film nagan hudhdha dhinumaai fee negumaa behey gavaaidhu – HA. Thakandhoo. Dhivehi Saruraakuge Gazette, 42 (71). 1-5.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;
Dhivehi Sarukaaruge Gazette;
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10880
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.