Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10931
Title: ބާބު (13) : ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަނާބެހޭ ގަވާއިދު
Other Titles: Baabu 13 : privatizationaa behey gavaaidhu
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 12-Nov-2009
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2009). ބާބު (13) : ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަނާބެހޭ ގަވާއިދު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް. 38(70), 1-24
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2009). Baabu 13 : privatizationaa behey gavaaidhu. Dhivehi Saruraakuge Gazette. 38(71), 1-24.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;
Dhivehi Sarukaaruge Gazette;
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10931
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baabu 13 privatizationaa behey gavaaidhu.pdfDhivehi Saruraakuge Gazette, 38 (70).162.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.