Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11103
Title: އެއްބިމެއް، އެއްފެނެއް، ނިއުޓްރިޝަން ތަފާތުވަނީ ކީއްވެ!
Other Titles: Eh'bimeh, eh'feneh, nutrition thafaathuvanee keehve!
Authors: ޙަސަން ޒަހީން
Zaheen, Hassan
Issue Date: 1-Nov-2020
Publisher: ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
National Institute of Education
Citation: ޙަސަން ޒަހީން. (2020). އެއްބިމެއް، އެއްފެނެއް، ނިއުޓްރިޝަން ތަފާތުވަނީ ކީއްވެ!. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު 504. 14-15
Zaheen, H. (2020). Eh'bimeh, eh'feneh, nutrition thafaathuvanee keehve!. Jamaa'thuge Khabaru 504. 14-15.
Series/Report no.: ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު;504
Jamaa'thuge Khabaru;504
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11103
Appears in Collections:މަޒުމޫނު
Essays


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eh'bimeh, eh'feneh, nutrition thafaathuvanee keehve!.pdfJamaa'thuge Khabaru 504805.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.