Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11117
Title: ނަޞްރުގެ ދުވަހުން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ފިލާވަޅަކީ، ތިމާގެ އުފަން ފަސްގަނޑު ދެކެ، އެއްވެސް ޝަރުޠެއް ނެތި، ލޯބިވުމުގެ މުހިންމުކަން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
Other Titles: Nas'ruge duvahun libunu enmme bodu filaavalhakee, thimaage ufan fasgan'du dheke, ehves sh'arut'eh nethi, loabivumuge muhimmukan - raeesul jumhooriyyaa
Authors: ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
National Institute of Education
Issue Date: 1-Nov-2020
Publisher: ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
National Institute of Education
Citation: ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން. (2020). ނަޞްރުގެ ދުވަހުން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ފިލާވަޅަކީ، ތިމާގެ އުފަން ފަސްގަނޑު ދެކެ، އެއްވެސް ޝަރުޠެއް ނެތި، ލޯބިވުމުގެ މުހިންމުކަން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު 504. 23
National Institute of Education. (2020). Nas'ruge duvahun libunu enmme bodu filaavalhakee, thimaage ufan fasgan'du dheke, ehves sh'arut'eh nethi, loabivumuge muhimmukan - raeesul jumhooriyyaa. Jamaa'thuge Khabaru 504. 23.
Series/Report no.: ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު;504
Jamaa'thuge Khabaru;504
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11117
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.