Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11127
Title: ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ހއ.ހޯރަފުށި
Other Titles: Rashaa gulhifaivaa kan'dugai nuvatha rashuge falhugai nuvatha rashuge a'ammu than thanugai film nagan hudhdha dhinumaai fee negumaa behey gavaaidhu - HA. Hoarafushi
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 4-Sep-2013
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2013). ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ހއ.ހޯރަފުށި. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް. 42 (179). 1-5
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2013). Rashaa gulhifaivaa kan'dugai nuvatha rashuge falhugai nuvatha rashuge a'ammu than thanugai film nagan hudhdha dhinumaai fee negumaa behey gavaaidhu - HA. Hoarafushi. Dhivehi saruraakuge gazette, 42 (179). 1-5.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;
Dhivehi sarukaaruge gazette;
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11127
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.