Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11231
Title: ވަގުތު ތިބާއަށް އިންތިޒާރެއް ނުކުރެއެވެ. އެކަމަކު ތިބާ ވަގުތަށް އިންތިޒާރު ކުރަން ޖެހެއެވެ
Other Titles: Vaguthu thibaa ah inthizaareh nukure eve. Ekamaku thibaa vaguthah inthizaaru kuran jehe eve
Authors: ޙަސަން ޒަހީން
Zaheen, Hassan
Issue Date: Sep-2015
Publisher: ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
National Institute of Education
Citation: .ޙަސަން ޒަހީން. (2015). ވަގުތު ތިބާއަށް އިންތިޒާރެއް ނުކުރެއެވެ. އެކަމަކު ތިބާ ވަގުތަށް އިންތިޒާރު ކުރަން ޖެހެއެވެ. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު 442. 11
Zaheen, H. (2015). Vaguthu thibaa ah inthizaareh nukure eve. Ekamaku thibaa vaguthah inthizaaru kuran jehe eve. Jamaa'thuge Khabaru 442. 11.
Series/Report no.: ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު;442
Jamaa'thuge Khabaru;442
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11231
Appears in Collections:ދީން
Religion


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaguthu thibaa ah inthizaareh nukure eve. Ekamaku thibaa vaguthah inthizaaru kuran jehe eve.pdfJamaa'thuge Khabaru 442145.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.