Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11586
Title: ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނި ސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ހއ.ބާރަށް
Other Titles: Rashugai janavaaru adhi dhooni soofaasoofi gengulhumaa behey gavaaidhu - HA. Baarah
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 17-Sep-2013
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2013). ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނި ސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ހއ.ބާރަށް. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް. 42(256)، 1-8
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2013). Rashugai janavaaru adhi dhooni soofaasoofi gengulhumaa behey gavaaidhu - HA. Baarah. Dhivehi sarukaaruge gazette. 42(256), 1.8.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;196-R/2013
Dhivehi sarukaaruge gazette;196-R/2013
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11586
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rashugai janavaaru adhi dhooni soofaasoofi gengulhumaa behey gavaaidhu - HA. Baarah.pdfDhivehi sarukaaruge gazette. 42(256)121.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.