Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11621
Title: ދިވެހިބަސް ކުރިނާރަނީ ޠަބީޢީގޮތުން ބަހަށް އަންނަ ބަދަލު ހަނިކަމުންނެވެ
Other Titles: Dhivehi bas kuri naaranee t'abeei'ee gothun bahah anna badhalu hanikamunneve
Authors: ފަތުޙުﷲ އަޙްމަދު ރަޝީދު
Rasheed, Fathuh'ulla Ahmed
Issue Date: Feb-2012
Publisher: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
Dhivehi Bahuge Academy
Citation: ފަތުޙުﷲ އަޙްމަދު ރަޝީދު. (2012). ދިވެހިބަސް ކުރިނާރަނީ ޠަބީޢީގޮތުން ބަހަށް އަންނަ ބަދަލު ހަނިކަމުންނެވެ. ފަތްތޫރަ 383. 2-4
Rasheed, F. A. (2012). Dhivehi bas kuri naaranee t'abeei'ee gothun bahah anna badhalu hanikamunneve. Faiythoora 383. 2-4.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;383
Faiythoora;383
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11621
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhivehi bas kuri naaranee t'abeei'ee gothun bahah anna badhalu hanikamunneve.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.