Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11744
Title: ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނި ސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ށ.ބިލެތްފަހި
Other Titles: Rashugai janavaaru adhi dhooni soofaasoofi gengulhumaa behey gavaaidhu – Sh. Bileiyfahi
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 3-Oct-2013
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2013). ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނި ސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ށ.ބިލެތްފަހި. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް، 42 (402). 1-6
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2013). Rashugai janavaaru adhi dhooni soofaasoofi gengulhumaa behey gavaaidhu – Sh. Bileiyfahi. Dhivehi Saruraakuge Gazette, 42 (402). 1-6.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;
Dhivehi Sarukaaruge Gazette;
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11744
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rashugai janavaaru adhi dhooni soofaasoofi gengulhumaa behey gavaaidhu – Sh. Bileiyfahi.pdfDhivehi Saruraakuge Gazette, 42 (402)131.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.