Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11746
Title: ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ށ.ފޭދޫ
Other Titles: Rashaa gulhifaivaa kan’dugai nuvatha rashuge falhugai nuvatha rashuge aa’nmu thanthanugai film nagan hudhdha dhinumaai fee negumaa behey gavaaidhu – Sh. Feydhoo
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 3-Oct-2013
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2013). ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ށ.ފޭދޫ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް، 42 (400). 1-5
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2013). Rashaa gulhifaivaa kan’dugai nuvatha rashuge falhugai nuvatha rashuge aa’nmu thanthanugai film nagan hudhdha dhinumaai fee negumaa behey gavaaidhu – Sh. Feydhoo. Dhivehi Saruraakuge Gazette, 42 (400). 1-5.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;
Dhivehi Sarukaaruge Gazette;
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11746
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.