Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12026
Title: ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނި ސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ށ.ނަރުދޫ
Other Titles: Rashugai janavaaru adhi dhooni soofaasoofi gengulhumaa behey gavaaidhu – Sh. Narudhoo
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 8-Oct-2013
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2013). ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނި ސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ށ.ނަރުދޫ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް، 42 (446). 1-6
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2013). Rashugai janavaaru adhi dhooni soofaasoofi gengulhumaa behey gavaaidhu – Sh. Narudhoo. Dhivehi Saruraakuge Gazette 42 (446). 1-6.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;
Dhivehi Sarukaaruge Gazette;
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12026
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rashugai janavaaru adhi dhooni soofaasoofi gengulhumaa behey gavaaidhu – Sh. Narudhoo.pdfDhivehi Saruraakuge Gazette 42 (446)131.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.