Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12305
Title: ބޮޑު ފާރު ތަޅަން ފަށާފައި ޢީދު މިސްކިތް ފުރަގަސް
Other Titles: Bodu faaru thalahan fashaafai eid miskith furagas
Keywords: ބޮޑު ފާރު ތަޅަން ފަށާފައި ޢީދު މިސްކިތް ފުރަގަސް
Bodu faaru thalhan fashaafai ( eid miskith furagas)
ތާރީޚް
History
އިހުޒަމާން
Black and White
Issue Date: 2021
Citation: .ބޮޑު ފާރު ތަޅަން ފަށާފައި ޢީދު މިސްކިތް ފުރަގަސް). (ނ.ޑ.). ސަރުނަ). http://saruna.mnu.edu.mv/
(Bodu faaru thalahan fashaafai eid miskith furagas). (n.d.). Saruna. saruna.mnu.edu.mv
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12305
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް ފޮޓޯއިން
Maldivian History in pictures P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
h (20).jpgPhoto879.3 kBJPEGView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.