Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12431
Title: އައްސުލްތާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (3 ވަނަ)
Other Titles: Sultan Mohamed Shamsudhdheen III
Sultan Mohamed Shamsudhdheen (3 vana)
Keywords: (އައްސުލްތާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (3 ވަނަ
ސުލްޠާނު މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީނު އިސްކަންދަރު ސިރީކުލަސުންދުރަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން
ސުލްޠާން އިބްރާހިމް ނޫރައްދީންގެ ދަރިކަލުން
އަލްއަމީރު ޙަސަން ޢިއްޒައްދީންގެ ބައްޕާފުޅު
Sultan Mohamed Shamsudhdheen III
Son of Sultan Ibrahim Nooradhdheen
Father of Prince Hassan Izzudhdheen
Issue Date: 2021
Citation: .އައްސުލްތާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (3ވަނަ)). (ނ.ޑ.). ސަރުނަ). http://saruna.mnu.edu.mv/
(Sultan Mohamed Shamsudhdheen III). (n.d.). Saruna. http://saruna.mnu.edu.mv/
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12431
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް ފޮޓޯއިން
Maldivian History in pictures P




Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.