Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12460
Title: ގަނޑުވަރު
Other Titles: Gan'duvaru
Keywords: ގަނޑުވަރު
Gan'duvaru
1920މ.
1920 m.
1963މ.
1963 m.
ހިއްތަންދޮރާށި
Hiththandhoraashi
ބޮޑުއަށި
Bodu ashi
އަވަހާރަ ގަނޑުވަރު
ކިޔަވަނި ބޭކަލުންގެ އަށި
Kiyavani beykalunge ashi
ފަންގިފިލާ
Mathigey
މަތިގޭ ތަންދަށް
Mathigey thandhah
Mathigey kotarikolhu
Mathigey katakaraa
ބަގަލާތެރެ
މަތިގޭ ބަގަލާތެރެ
މަތިގޭ މަތި ވަޑާންގަނޑު
ކުޑަކިބާ ކުޅިބަލާ ގެކޮޅު
Kudakibaa kulhibalaa gekolhu
އިސްވަރު އަށި
ކިޔަވަނި ބޭކަލުންގެ އަށި
މަތިގޭ ކަޓަކަރާ
Kiyavani beykalunge ashi
ފުރާޅުގައި ހުރިލޮއި
ކީރިތި މަހާރަދުންގެ އޮފީސް
Mathigey bodu kotarikolhu
Keerithi Mahaaradhunge office
Mathigey mathi vadaangan'du
Sultan Mohamed Fareed Didi
މުޙައްމަދު ފަރީދުގެ ރަސްކަމުގައި
Mohamed Fareedhuge raskamugai
Khazaanaa kotarikolhu
Mathigey bagalaathere
Ran hadhaa magu
ޚަޒާނާ ކޮޓަރިކޮޅު
Black and white
Badibeys gudhan
ރަސްކަން
Kullaabuge
މަތިގޭ ބޮޑު ކޮޓަރިކޮޅު
ބުލްބުލް ކޮށި
ކުއްލާބުގެ
Furaalhugai huri loiy
Kingdom
ކަޅާއި ހުދު
ދިވެހި ތާރީޚް
ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދު ދީދީ
Maldivian history
ހުޅަނގު އަވަހާރަ ގަނޑުވަރު
Mathige
ކަލާސީން ދަމަށްދާ އަށި
ދަގަނޑު ގުދަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން
Maldivian monarch
Dhaanmathee valhukolhu
ބަންޑާރަ ބަދިގެކޮޅު
Bandaara badhigekolhu
Kalaaseen dhamahdhaa ashi
ކުޑަކިބާ ބަދިގެދޮށު ވަޅު
ކުއްލާބުގެ
ޓަކިބޭ މިސްކިތް
Dhagan'du gudhan
Faaraveringe
Bulbul koshi
Tholhey faaru
Kudakibaa badhigedhoshu valhu
ދާންމަތި ވަޅުކޮޅު
Hulhan'gu avahaara gan'duvaru
Velaanaavaru ashi
މަތިގެ
ތޮޅޭ ފާރު
Takibey miskiy
Bodukibaa faalamu dhoraashi
ރަންހަދާ މަގު
ބޮޑުކިބާ ފާލަމު ދޮރާށި
ވެލާނާވަރު އަށި
Makunu thalhanmathi
Etherekoilu
ދެގެދޭތެރެ
Dhege dheythere
އެތެރެކޮއިލު
ބޭރު އަވަހާރަ ގަނޑުވަރު
Aa koattey
Beyru avahaara gan'duvaru
ފާރަވެރިންގެ
ގަނޑުވަރު
Kullaabuge
Gan'duvaru
Ran hadhaa dhoraashi
Kudakibaa veyo
ތަޚްތު
ފާރަވެރިންގެ ދޮރާށި
މަކުނު ތަޅަންމަތި
ވެޔޮގެ
ބޮޑުކިބާ ބަޑަހަލު
Bodukibaa badahalu
Dhekibaa dhoraashi
ފަތަސް ދޮރާށި
ރަންހަދާ ދޮރާށި
Fathas dhoraashi
ދެކިބާ ދޮރާށި
Faaraveringe dhoraashi
ނާބުސްޚާނާ (ބޮޑު ކުޅިބަލާ ގެކޮޅު)
Thakhthu
Veyoge
ކުޑަކިބާ ވެޔޮ
Avahaara gan'duvaru
އާކޯއްޓޭ
އުސްގެކޮޅު
Naabuskhaanaa (bodu kulhibalaa gekolhu)
Fulhi ah jahaa loagadaai muguru fen
އިސްވަރުއަށި
Isvaru ashi
Usgekolhu
ފުޅިދޮށުއަށި
Fangifilaa
Fulhidhoshu ashi
Bagalaathere
މަތިގޭ
އިސް ވަރުއަށި
ފުޅިއަށްޖަހާ ލޯގަޑާއި މުގުރުފެން
ދޮށިމޭނާ
މަތިގޭ ކޮޓަރި ކޮޅު
Dhoshimeynaa
Fendaa
ބަޑިބޭސް ގުދަން
ފެންޑާ
Isvaru ashi
Issue Date: 2021
Citation: .ގަނޑުވަރު). (ނ.ޑ.). ސަރުނަ). http://saruna.mnu.edu.mv/
(Gan'duvaru). (n.d.). Saruna. http://saruna.mnu.edu.mv/
Description: 1. ގަނޑުވަރުގެ ހުޅަގު އުތުރުން 1920މ. ގައި 2. 1920މ. ގައި އާކޯއްޓޭ (އުތުރުން) 3. ނާބުސްޚާނާ ހިއްތަންދޮރާށި އަދި ވާތްފަރާތުން ބޭރުބޮޑުއަށި 1920މ. 4. ނާބުސްޚާނާ ހިއްތަންދޮރާށި 1963މ. 5. ފާރަވެރިންގެ ދޮރާށްޓާއި (ކަނާތްފަރާތުން އިސްވަރުއަށި) 6. ފުޅިދޮށުއަށި ފުޅިއަށްގަހާ ލޯގަޑާއި މުގުރުފެން 7. ދޮށިމޭނާ އިސް ވަރުއަށި 8. ހިއްތަންދޮރާށީގެ އެތެރެއާއި ދޮރުފަތް 1963މ. ގައި 9. ކިޔަވަނި ބޭކަލުންގެ އަށި 10. މަތިގެ އުތުރު ހުޅަގުން ތިރީބުރިޔަށް ކިޔަނީ މަތިގެ ތަންދަށް – ބަގަލާތެރެ – ފަންގިފިލާ މަތީގެ އުތުރު ފެންޑާއަކީ މަތިގޭ ކަޓަކަރާ 11. އުތުރުފަރާތް – މަތިގޭ ކަޓަކަރާ 12. މަތިގޭ ކޮޓަރި ކޮޅެއް – ކީރިތިމަހާރަދުންގެ އޮފީސް - މުޙައްމަދު ފަރީދުގެ ރަސްކަމުގައި 13. މަތިގޭ ބަގަލާތެރެ - ވާތްފަރާތުގައި ޚަޒާނާ ކޮޓަރިކޮޅު 14. މަތިގޭ ބޮޑު ކޮޓަރިކޮޅު 15. މަތިގޭ ބޮޑު ކޮޓަރިކޮޅުތެރެ 16. މަތިގޭ ކޮޓަރިކޮޅުތަކުގެ ދަށުފަންގިފިލާހުރީ މި ގޮތަށެވެ 17. މަތިގޭ މަތި ވަޑާން ގަޑު – ވާތްފަރާތުން އެންމެ ބޭރުން ފުރާޅުގައި ހުރިލޮއިފެނެއެވެ 18. މަތިގޭ މަތި ވަޑާން ގަޑު – މިބައިންވެސް ފުރާޅުގެ ލޮއިފެނެއެވެ 19. މަތިގޭ މަތި ވަޑާން ގަޑު – ވާތްފަރާތުން އެންމެ ބޭރުން ފުރާޅުގައި ހުރިލޮއިފެނޭ 20. އާކޯއްޓޭއަށް ދާ ހަރުފަތްތަކުގެ މަތީކޮޅު (އުތުރުން މަތީގަ ހުރެގެން) މިހަރުފަތްތަކުން ބޮޑުކުޅިބަލާ ގެކޮޅަށްވެސް އެރޭނެއެވެ. ވާތް ފަރާތުން ބޮޑުކުޅިބަލާ ގެކޮޅާއި (ދުރުން) ކުއްލާބުގެ އެވެ. 21. ބަންޑާރަ ބަދިގެކޮޅު (ބޮޑުކިބާ). ބަންޑާރައިންނަށް މެންދުރު ފަރިއްކޮޅު ކައްކަނީ (1378 ހ.) 22. ބޮޑު ދޮރާށި، ކަލާސީން ދަމަށްދާ އަށި 23. ބޮޑު ދޮރާށީގެ ފުރާޅު، ތޮޅޭ ފާރު، ކުޑަކިބާ ބަދިގެދޮށު ވަޅު 24. ބޮޑުކިބާ ގެކޮޅުތެރެ – އަވަހާރަފުޅު ލައްޕަވާ ކޮޓަރިކޮޅެއް (1966 މ.) 25. ބޮޑުކިބާ ގެކޮޅުތެރެ – މުޙައްމަދު ފަރީދުގެ ރަސްކަމުގައި (1966 މ.) 26. ބޮޑުކިބާ ގެކޮޅުތެރެ – )މުޙައްމަދު ފަރީދުގެ ރަސްކަމުގައި( ފަރީއްކުޅުއްވާ ކޮޓަރިކޮޅު 27. ދާންމަތި ވަޅުކޮޅު. މިއީ އެންމެ ކުރިން ހުރި ވަޅުކޮޅު ބައުވެގެން 1324 ހ. ގައި ބެހެއްޓެވި ވަޅުކޮޅެވެ. 28. ދަގަނޑު ގުދަން، މަތިގޭ ފުރާޅު، ބުލްބުލް ކޮށި، މަތިގެކޮޅު ފަސްގަނޑުން ބުލްބުލްކޮށްޓަށް ވަންނަ ދޮރާށި، ތޮޅޭ ފާރު، ހުޅަނގު ފަރާތު ބޭރު ފާރު، ޓަކިބޭ މިސްކިތް 29. ދެގެދޭތެރެ (ހުޅަނގުކޮޅު) ކަނާތްފަރާތުގައި އުތުރު ގެކޮޅު، ވާތްފަރާތުގައި ދެކުނު ގެކޮޅު، 1378 ހ. އިން ފެށިގެން އުތުރު ކޮޅުގެ ދެކުނު ބިތް ނަގާ ފަރުދާއަކުން ނިވާކޮށްފައި 30. ދެގެދޭތެރެއިން އިރުމައްޗަށް ނުކުމެވޭ މަގު، ކުރިމަތީގައި ވައްޓާލެވިފައިވާ ފަރުދާގެ އަނެއް ފަރާތަކީ މަކުނު ތަޅަންމައްޗެވެ. 31. ދެގެދޭތެރެ. ކުރިމަތިން ފެންނަ ދޮރަކީ ދެގެދޭތެރެއިން މަތިގެއާ ދިމާލަށް ދާ ދޮރެވެ. 32. އެތެރެކޮއިލު 33. ގަނޑުވަރު 34. ގަނޑުވަރު 35. ގަނޑުވަރު 36. ގަނޑުވަރު 37. ގަނޑުވަރު 38. ގަނޑުވަރު ތެރެއިން އާކޯއްޓޭއަށް ދާ މަގާއި ހަރުފަތްތައް. ކަނާތް ފަރާތުގައި ކުއްލާބުގެ، ވާތް ފަރާތުގައި އުސްގެކޮޅު 39. ހިޔާކޮށްފައިވާ ވެޔޮ އަވަހާރަ ގަނޑުވަރުގެ ވެޔޮކޮޅުގެ ގެކޮޅު (ކުޑަކިބާ) 40. ކުޑަކިބާ އާއި ބޮޑުކިބާ ކުޅޭ ހިސާބު: ބޮޑުކިބާ ބަޑަހަލު، ކުޑަކިބާ ގެކޮޅު، ފަތަސް ދޮރާށި (ދެކިބާ ދޮރާށި) 41. ކުޑަކިބާ އާއި ބޮޑުކިބާ ކުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ ދެކިބާ ދޮރާށި (ފަތަސް ދޮރާށި) 42. ކުޑަކިބާ އަވަހާރަ ގަނޑުވަރެއްގެ ތެރެ 43. ކުޑަކިބާ އެތެރެ ގެކޮޅުތެރެ (އުނދޯލިދާންކޮޅުގެ ވަހަ ކައްތިރި) 44. ކުޑަކިބާ ގެކޮޅު – ދެކުނު ފަރާތުން 45. ކުޑަކިބާ ގެކޮޅު – އުތުރު ފަރާތް 46. ކުޑަކިބާ ގެކޮޅު – އުތުރު ފަރާތު އިރުމަތީ ބުރި (ބޭރު ގެކޮޅު) 47. ކުޑަކިބާ އިރުމަތީ އަވަހާރަ ގަނޑުވަރުގެ ވަޅުކޮޅު 48. ކުޑަކިބާ ކުޅިބަލާ ގެކޮޅާއި ވެޔޮގެ 49. ކުޑަކިބާ ވެޔޮ އަވަހާރަ ގަނޑުވަރު (ވެޔޮކޮޅު ހިޔާކޮށްފައި) 50. ކުޑަ ކުޅިބަލާ ގެކޮޅު، ބަޑިބޭސް ގުދަން، ދަގަނޑު ގުދަން، ބޮޑުކިބާ ފާލަމު ދޮރާށި، މިސްކިތަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާ ދޮރާށި 51. މަކުނު ތަޅަންމަތި ހުޅަނގުކޮޅު. ކުރިމަތީގައިވާ ދޮރުން ދެވޭނީ މަތިގެއާއި ދިމާއަށެވެ. 52. ނާބުސްޚާނާ (ބޮޑު ކުޅިބަލާ ގެކޮޅު) ރޫޅަނީ 53. ނާބުސްޚާނާ (ބޮޑު ކުޅިބަލާ ގެކޮޅު) ރޫޅަނީ. ގަނޑުވަރު ތެރެއިން އާކޯއްޓޭއަށް އަރާ ހަރުފަތްތަކާއި ބޮޑު ކުޅިބަލާ ގެކޮޅަށް އަރާ ހަރުފަތްތައް ފެނެއެވެ. 54. ނާބުސްޚާނާ – ވާތް ފަރާތުން ބޭރު ބޮޑުއަށި ފެނެެއެވެ. 55. ރަންހަދާ ދޮރާށި – މަތިގޭ ތަންދޮށުން އުތުރުން ދެކުނަށް – މި މަގަށްވެސް ރަންހަދާ މަގު ކިޔައެވެ.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12460
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް ފޮޓޯއިން
Maldivian History in pictures P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1920 m. gai aakoattey uthurun.jpg2.5 MBJPEGView/Open
Hiththan dhoraasheege ethere aai dhorufaiy 1963 m. gai.jpg3.62 MBJPEGView/Open
Naabuskhaanaa hiththan dhoraashi 1963 m..jpg3 MBJPEGView/Open
Naabuskhaanaa hiththan dhoraashi adhi vaaiy faraathun beyru bodu ashi 1920 m..jpg2.58 MBJPEGView/Open
Kiyavani beykalunge ashi.jpg3.55 MBJPEGView/Open
Uthuru faraaiy - mathigey kataraa.jpg2.83 MBJPEGView/Open
Mathigey bagalaa there - vaaiy faraathugai khazaanaa kotari kolhu.jpg3.14 MBJPEGView/Open
Mathigey bodu kotarikolhu.jpg4.12 MBJPEGView/Open
Mathigey bodu kotarikolhu there.jpg3.68 MBJPEGView/Open
Mathigey kotarikolheh - keerithi Mahaaradhunge office - Mohamed Fareedhuge raskamugai.jpg3.5 MBJPEGView/Open
Mathigey kotarikolhu thakuge dhashu fangifilaa.jpg3.02 MBJPEGView/Open
Mathige uthuru hulhan’gun thiree buriyah kiyanee mathige thandhah – bagalaa there – fangifilaa matheege uthuru fendaa akee mathigey kataraa.jpg3.17 MBJPEGView/Open
Mathigey mathi vadaan gan’du.jpg4.1 MBJPEGView/Open
Mathigey mathi vadaan gan’du.jpg4.25 MBJPEGView/Open
Mathigey mathi vadaan gan’du.jpg3.43 MBJPEGView/Open
Faaraveringe dhoraattaai (kanaaiy faraathun) isvaruashi.jpg3.17 MBJPEGView/Open
Fulhidhoshu ashi fulhiahjahaa loagan’daai mugurufen.jpg3.6 MBJPEGView/Open
Dhoshimeynaa isvaruashi.jpg3.12 MBJPEGView/Open
Gan'duvaruge hulhan'gu uthurun 1920 m. gai.jpg3.64 MBJPEGView/Open
Aakoattey ah dhaa harufaiythakuge mathee kolhu.jpg2.43 MBJPEGView/Open
Bandaara badhigekolhu (bodukibaa).jpg4.11 MBJPEGView/Open
Bodu dhoraasheege furaalhu, tholhey faaru, kudakibaa badhige dhoshu valhu.jpg2.62 MBJPEGView/Open
Bodu dhoraashi, kalaaseen dhamahdhaa ashi.jpg2.39 MBJPEGView/Open
Bodukibaa gekolhu there - (Mohamed Fareedhuge raskamugai) fareekkulhuvvaa kotarikolhu.jpg2.58 MBJPEGView/Open
Bodukibaa gekolhu there – avahaarafulhu lappavaa kotarikolheh (1966 m.).jpg2.57 MBJPEGView/Open
Bodukibaa gekolhu there - Mohamed Fareedhuge raskamugai (1966 m.).jpg3.57 MBJPEGView/Open
Dhaanmathee valhukolhu.jpg3.76 MBJPEGView/Open
Dhagan’du gudhan, mathigey furaalhu, bulbul koshi, mathigekolhu fasgan’dun bulbul kottah vanna dhoraashi, tholhey faaru, hulhan’gu faraathu beyru faaru, Takibey miskiy.jpg3.06 MBJPEGView/Open
Dhege dheythere (hulhan'gu kolhu).jpg4.39 MBJPEGView/Open
Dhege dheythere.jpg3.14 MBJPEGView/Open
Dhege dheytherein irumachchah nukumevey magu.jpg2.94 MBJPEGView/Open
Ethere koilu.jpg11.11 kBJPEGView/Open
Gan'duvaru.jpg796.91 kBJPEGView/Open
Gan'duvaru.jpg20.21 kBJPEGView/Open
Gan'duvaru.jpg12.85 kBJPEGView/Open
Gan'duvaru.jpg1.94 MBJPEGView/Open
Gan'duvaru.jpg465.54 kBJPEGView/Open
Gan'duvaru therein aakoattey ah dhaa magaai harufaiythah.jpg2.95 MBJPEGView/Open
Hiyaakohfaivaa veyo avahaara gan’duvaruge veyokolhuge gekolhu (kudakibaa).jpg3.95 MBJPEGView/Open
Kudakibaa aai Bodukibaa kulhey hisaabu - bodukibaa badahalu, kudakibaa gekolhu, fathas dhoraashi (dhekibaa dhoraashi).jpg3.89 MBJPEGView/Open
Kudakibaa aai Bodukibaa kulhey sarah'adhdhugai hunna dhekibaa dhoraashi (fathas dhoraashi).jpg3.51 MBJPEGView/Open
Kudakibaa avahaara gan'duvaregge there.jpg2.78 MBJPEGView/Open
Kudakibaa ethere gekolhu there (un’dhoali dhaankolhuge vaha kaththiri).jpg3.54 MBJPEGView/Open
Kudakibaa gekolhu – dhekunu faraathun.jpg3.89 MBJPEGView/Open
Kudakibaa gekolhu - uthuru faraaiy.jpg2.51 MBJPEGView/Open
Kudakibaa gekolhu – uthuru faraathu irumathee buri (beyru gekolhu).jpg4.35 MBJPEGView/Open
Kudakibaa irumathee avahaara gan’duvaruge valhukolhu.jpg4.01 MBJPEGView/Open
Kudakibaa kulhibalaa gekolhaai veyoge.jpg2.69 MBJPEGView/Open
Kudakibaa veyo avahaara gan’duvaru (veyokolhu hiyaakohfai).jpg2.87 MBJPEGView/Open
Gan'duvaru - moonimatheegai faaraveringe, furagahugai isvaru ashi, kanaathugai velaanaavaru ashi.jpg187.2 kBJPEGView/Open
Kulhibalaa gekolhu, badibeys gudhan, dhagan'du gudhan, bodukibaa faalamu dhoraashi, miskithah nukumevadaigannavaa dhoraashi.jpg3.13 MBJPEGView/Open
Makunu thalhanmathi - hulhan'gukolhu.jpg3.25 MBJPEGView/Open
Naabuskhaanaa (bodu kulhibalaa gekolhu) roolhanee.jpg2.67 MBJPEGView/Open
Naabuskhaanaa (bodu kulhibalaa gekolhu) roolhanee.jpg3.28 MBJPEGView/Open
Naabuskhaanaa.jpg2.06 MBJPEGView/Open
Ran hadhaa dhoraashi - mathigey thandhoshun uthurun dhekunah.jpg3.34 MBJPEGView/Open
Thakhthu.jpg2.55 MBJPEGView/Open
Usgekolhu - dhekunu faraathun.jpg2.24 MBJPEGView/Open
Usgekolhu - Mohamed Fareed avahaarafulhu leppevi kotari kolhaai en'dhudhaankolhu.jpg3.75 MBJPEGView/Open
Usgekolhu - uthuru faraathun.jpg3.5 MBJPEGView/Open
Usgekolhu kotarikolheh.jpg2.81 MBJPEGView/Open
Usgekolhu noon hurihaa thaneh gan'duvaru therein thalhaa nimifai.jpg3.76 MBJPEGView/Open
Usgekolhu there.jpg3.79 MBJPEGView/Open
Uthuru faraathun gan'duvaru there.jpg3.61 MBJPEGView/Open
Uthuru gekolhuge ethere.jpg3.46 MBJPEGView/Open
Veyoge - uthuru faraathu fendaa.jpg4.33 MBJPEGView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.