Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12502
Title: ކ. އަތޮޅު ވަފުދު : މުލިއާގޭގައި
Other Titles: Kaafu Atholhu vafudhu : Muliyaa geygai
Keywords: ތާރީޚް
History
ކަޅާއި ހުދު
Black and White
އިށީދެވަޑައިގެން
Isheedhe vadaigen
ދިޔާނާ ޢަބްދުލް ވައްހާބު
Dhiyana Abdul Wa'hab
އަމީނާ ޙުސައިން
Ameena Hussain
މުޙައްމަދު ޢަމީން
Mohamed Amin
ބޮނޑިބަތް ދުށް ކަލޭގެފާނު (އަތޮލުވެރިޔާ)
Bo'ndi baiy dhuh Kaleygefaanu
ކޮޅަށް ކަނާތްފަރާތުން
Kolhah kanaaiy faraathun
ކާށިދޫ ކަލޭފާނު
Kaashidhoo Kaleyfaanu
ޒާހިރު ޙަސަން
Zahir Hassan
Issue Date: 2021
Citation: http://saruna.mnu.edu.mv/.ކ. އަތޮޅު ވަފުދު : މުލިއާގޭގައި. (ނ.ޑ.). ސަރުނަ
Kaafu Atholhu vafudhu : Muliyaa geygai. (n.d.). Saruna. http://saruna.mnu.edu.mv/
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12502
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް ފޮޓޯއިން
Maldivian History in pictures P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaafu Atholhu vafudhu : Muliyaa geygai462.92 kBJPEGView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.